ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏ.ਪੀ.ਏ.ਆਰ. ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ. ਐਸ ਤੇ ਆਨ ਲਾਇਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

Latest Updates for Employees and Pensioners of Punjab

ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏ.ਪੀ.ਏ.ਆਰ. ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ. ਐਸ ਤੇ ਆਨ ਲਾਇਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ

Sharing is caring: