ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ 1982 ਬੱਚਤ ਫੰਡ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮਿਤੀ 01.10.2023 ਤੋਂ 31.12.2023 ਤੱਕ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ 1982 ਬੱਚਤ ਫੰਡ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮਿਤੀ 01.10.2023 ਤੋਂ 31.12.2023 ਤੱਕ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

Sharing is caring: