17-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ( 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ) ਨੁੂੰ ਪਰਖਕਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ

Punjab Government has issued Circular stating that employees recruited after 17-7-2020 ( under 7th Pay Commission) will be paid allowances similar to other employees of Punjab Governement. Complete Notifications can be downloaded from download section of smspunjab.in after logging into your account. Register once, if not already registered.

#Pay After probation #Allowances to 7th Pay Commission employees of punjab

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਪੱਤਰ, ਸਰਕੂਲਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰੋ। ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। https://shorturl.at/elpyC

Sharing is caring: