ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਅਚੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ HRMS ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ( ਮਿਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2023) ਦੀ PDF ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ smspunjab.in ਦੇ Download section ਵਿਚੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ( smspunjab.in ਦੇ Download section ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Login/signup ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ)। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੌਟ ਦੇਖੋ।

Sharing is caring: