ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

Sharing is caring: