ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ 1982 ਬੱਚਤ ਫੰਡ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮਿਤੀ 01.04.2023 ਤੋਂ 30.06.2023 ਤੱਕ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

Punjab Government Employees Group Insurance Scheme 1982 Savings Fund Schedule of Benefits for the second quarter of the year 2023.

Govt. of Punjab, Department of Finance ( FP-2 Branch) has issued instructions regarding Savings Fund Chart of Benefits for the second quarter of the year 2023 . Copy of these Instructions ( dated 5th June 2023) can be downloaded from https://smspunjab.in/downloads/ (Only registered users can download content of our website)

To Join our Telegram Channel for Latest updates, click on the icon below.