medical reimbursement

Guest Posts

Posted by ravi Malhotra senior asst. PUDA

ਕੀ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਦੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ

ਕੀ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ

Sharing is caring: