ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੰਝ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ।

2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਿ NPS ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ https://cra-nsdl.com/CRA/ ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ PRAN ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗਿਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈੱਪ-ਬਾਏ-ਸਟੈੱਪ ਕਲਿੱਕ/ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ।

YouTube player
Sharing is caring: