ਕਲਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 10.09.2023 ਤੋਂ 14.09.2023 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ

Punjab Civil Secretariat

ਕਲਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 10.09.2023 ਤੋਂ 14.09.2023 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ

Sharing is caring: