ਵੱਖ- ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦ – ਉਨਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਤਜਰਬਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ- ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਵੱਖ- ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦ – ਉਨਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਤਜਰਬਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।

Sharing is caring: