ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ) ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ

Sharing is caring: