ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

Education Department

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ

Sharing is caring: