ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏ.ਪੀ.ਏ.ਆਰ. ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ. ਐਸ ਤੇ ਆਨ ਲਾਇਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

Punjab Government

ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏ.ਪੀ.ਏ.ਆਰ. ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ. ਐਸ ਤੇ ਆਨ ਲਾਇਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ

Sharing is caring: