ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਧਿਆਨਯੋਗ ਕੰਮ

Model Code of Conduct

ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਧਿਆਨਯੋਗ ਕੰਮ

Sharing is caring: