ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 30.08.2023

Latest Updates for Employees and Pensioners of Punjab

ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 30.08.2023.

For Latest updated from smsPunjab.in, join our Telegram Channel

Sharing is caring: