ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ

Sharing is caring: