ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਫਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ iHRMS ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

close up photo of a stethoscope

Sharing is caring: