ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 27 ਮਾਰਚ 2024- ਆਉਟਸੋਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-2025 ਦੌਰਾਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ।

Latest Updates for Employees and Pensioners of Punjab

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 27 ਮਾਰਚ 2024- ਆਉਟਸੋਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-2025 ਦੌਰਾਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ।

Sharing is caring: