ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੇਬਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

black honda on a parking

ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੇਬਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

Sharing is caring: