ਵਿਕਲਾਂਗ / ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ/ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ Persons with Disabilities ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

Punjab Government issued instructions for use of Word differently able instead of Disable.

Sharing is caring: