ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ /ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ – ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ

PSEB Orders

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ /ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ – ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ

Sharing is caring: