ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ IVF Treatment ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ

Medical Reimbursement for IVF Treatment

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ IVF Treatment ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 15025/5/201 1-CGHS III/CGHS (P) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ 65,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ smsPunjab.in ਤੇ Login ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Female employees working under the Punjab government and Male Govt Employees can get Reimbursement for their wife’s IVF treatment expenses from the government. In this regard, no special letter has been issued by the Government of Punjab, but the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare issued letter no. 15025/5/201 1-A limit of Rs.65,000/- has been fixed for medical reimbursement as per CGHS III/CGHS (P). We are giving the copy of this letter below and you can download a copy of the letter by logging in to smsPunjab.in.

ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ (Account) ਹੋਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ https://smspunjab.in/register/ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੌਗਿਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਂਰਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

To get latest updates on WhatsApp, Join Our WhatsApp Channel

https://whatsapp.com/channel/0029Va9WnVhCnA7xBdErUx1k

Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
Department of Health & Family Welfare
Nirman Bhawan, New Delhi 110 108

No: Z. 15025/5/201 1-CGHS III/CGHS (P)

Dated, the 22 November, 2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Guidelines / Criteria for reimbursement of expenses for In-Vitro Fertilisation (IVF) treatment to CGHS beneficiaries and beneficiaries under Central Services (Medical Attendance) Rules. 1944.
****

The undersigned is directed to say that the Ministry of Health & Family Welfare has been receiving requests for providing clarifications as to whether the expenditure incurred on In-Vitro Fertilisation ((IVF) treatment is admissible under CGHS, and if so. whether any guidelines have been laid down for reimbursement of the expenses incurred on IVF treatment.

(2) The matter has been examined by a Technical Committee of the Heads of Department of Gynaecology & Obstetrics of Government Medical institutions, and based on the recommendations of the Committee, the following guidelines are laid down for considering cases for reimbursement of expenses incurred on IVF treatment by CGHS beneficiaries and beneficiaries under Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944:-

(I) Requests for IVF treatment will be considered only on the basis of advice tendered by the Head of Department of Gynaecology & Obstetrics of a Government Medical institution;

(ii) Permission for IVF treatment to be undertaken may be given by the Head of Department in the Ministries / Departments on the recommendations of the Head of Department of Gynaecology & Obstetrics of a Government Medical institution;

(iii) IVF procedure will be allowed in a Government Medical institution on the recommendations of the Head of Department of Gynaecology & Obstetrics of a Government Medical institution;

(iv) IVF procedure may be allowed, on a case to case basis, in a private medical institution if the Institution is registered with the State / Central Government and has the necessary facilities including equipment and trained man power for carrying out the procedure. It is, however, mandatory to obtain the recommendations of the Head of Department of Gynaecology & Obstetrics of a Government Medical institution for permitting the procedure to be undertaken in a private institution;

(V) There should be clear evidence of failure of conventional treatment before permitting IVF treatment procedure;

(vi) The age of women undergoing IVF treatment procedure should be between 21 and 39 years

(vii) The woman has to be married and living with her husband;

(viii) The IVF treatment procedure will be allowed only in cases of infertility where the couple has no living issue

(ix) Reimbursement of expenditure incurred on IVF procedure will be allowed upto a maximum of 3 (three) fresh cycles;

(X) An amount not exceeding Rs.65,000/- (Rupees sixty five thousand only) per cycle or the actual cost, whichever is lower, will be allowed for reimbursement. This amount will be inclusive of the cost of drugs and disposables and monitoring cost during IVF procedures;

(xi) As IVF treatment is a planned procedure, reimbursement cases can be considered by the Ministries / Departments only if prior approval was obtained by the beneficiary for undergoing the IVF treatment.

(xii) There will be a onetime permission for availing IVF treatment consisting of three cycles in total, which would be admissible to the beneficiary. The concerned Ministry / Department shall obtain an undertaking from the applicant that he / she has not claimed the reimbursement earlier from the Government of India in the past and will not claim it in the future.

These guidelines come into force from the date of issue of the Office Memorandum and reimbursement cases of IVF treatment undertaken after the issue of the Office Memorandum only can be considered by the Ministries / Departments.

4. This issues with the concurrence of Integrated Finance Division in the Ministry of Health & Family Welfare, vide Dy. No.C.1747/IFD (Health)/2011 dated the 21st November,October, 2011

sd/-
[V.P. Singh]
Deputy Secretary to the Government of India

Sharing is caring: